foto

Voorwaarden Slag om Aalsmeer

 

Algemeen

Deelname aan Slag om Aalsmeer is slechts mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, de factuur uiterlijk twee weken na ontvangst is voldaan. 

Deelname geschiedt door een team van 5 personen namens het ingeschreven bedrijf. 

Betaalde facturen worden niet gerestitueerd.

De organisatie kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten Slag om Aalsmeer geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van door de deelnemer gemaakte kosten.

Portretrecht

Deelnemer verleent toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond Slag om Aalsmeer gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Persoonsgegevens

De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent de deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens ten behoeve van het verzenden van informatie betreffende Slag om Aalsmeer. 

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden schade, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor alle schadesoorten.

De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen van deelnemer of derden.

 

Logo Lab 35 | Aalsmeer.nu + Logo CMS Eyecreator